fbpx

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Sensibalance’, met zetel te Cornellekestraat 48, 1820 Steenokkerzeel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 08800.902.134.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Sensibalance in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Sensibalance behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Sensibalance en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Sensibalance kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Sensibalance is bereikbaar via info@sensibalance.be

2. Informatie en overeenkomsten

Sensibalance besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sensibalance niet. Sensibalance is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sensibalance is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sensibalance. Sensibalance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Informatie omtrent ingrediënten, voedingsadvies, huidverzorging of gerelateerd, is geen medisch advies en mag niet op dergelijke wijze geïnterpreteerd worden. Raadpleeg een arts of medisch specialist ingeval van twijfels of vragen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Sensibalance en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sensibalance gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Sensibalance in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sensibalance worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs

4. Online aankopen

De klant voegt de gekozen producten toe in het mandje en volgt de online bestelprocedure. Eens de bestelling bevestigd is, krijgt Sensibalance de bestelling door. Van zodra de bestelling betaald is, gaat Sensibalance over tot de afgesproken uitleverwijze.

Verzending met Bpost of afhaling in de Cornellekestraat te Steenokkerzeel na afspraak met de betrokken contactpersoon van Sensibalance.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Sensibalance. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

Sensibalance is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

5. Betaling

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald.

Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan bewerkstelligen, bepaalt Sensibalance een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Sensibalance na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sensibalance, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sensibalance is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6. Sanctie voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sensibalance beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Sensibalance zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. Eigendomsrecht

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sensibalance.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sensibalance te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons.(Sensibalance)

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sensibalance. Sensibalance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

8. Levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u, binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling, hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd via bpost, enkel in België. Verzending gebeurt binnen de drie werkdagen, behoudens stockbreuk. De verzendkost van 6 euro wordt aangerekend. Bij een bestelwaarde vanaf 50 euro is de verzending gratis. Klanten kunnen ook kiezen voor afhaling in de Cornellekestraat 48 te Steenokkerzeel (enkel op afspraak).
Sensibalance doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Sensibalance neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling.

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Sensibalance daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@sensibalance.be

Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires, voedingsadviezen, en documentatie inbegrepen.

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

9. Gebreken na klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Sensibalance schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.
De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Sensibalance is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

10. Herroepingsrecht (Omruiling)

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan huidverzorgingsproducten (gezicht, lichaam, haar, make-up), boxen, bonnen, relatiegeschenken en gerelateerde welke op maat of op aanvraag werden samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Ook producten van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (gedacht kan worden aan audiovisuele werken betrekking op huidverzorgingsproducten, arrangementen of relatiegeschenken), en dagbladen, tijdschriften en magazines komen niet in aanmerking voor teruggaven.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Sensibalance zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Sensibalance en een retour document aanvragen via info@sensibalance.be Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Sensibalance binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Sensibalance betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

12. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Sensibalance geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Sensibalance hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Sensibalance neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor eventuele allergische of negatieve reacties, dewelke haar (verzorgings-)producten zouden kunnen uitlokken. Sensibalance fungeert enkel als handelende tussenpersoon. De samenstelling van de producten is geheel de bevoegdheid van de verantwoordelijke fabrikanten, en Sensibalance is geen partij in deze gebruiksrelatie. Voor klachten over producten kan u steeds contact opnemen met Sensibalance, waarbij de relevante contactgegevens van de bewuste fabrikant u zullen overgemaakt worden.
URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Sensibalance, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

13. Identiteitsdiefstal en kredietfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Sensibalance samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van TargetPay, volgende (krediet)kaarten worden geaccepteerd: Mister Cash/Bancontact. Ondersteuning wordt ook geboden voor de betalingssystemen van KBC/CBC online, ING Homepay, Dexia Direct Net. Het online betalen wordt aldus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Sensibalance meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Sensibalance worden ingeroepen.

14. Overmacht

In geval van overmacht is Sensibalance niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Sensibalance is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

15. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement en kan je raadplegen via de Sensibalance website.

16. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Sensibalance. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Sensibalance, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

17. Aantasting geldigheid – niet -verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sensibalance om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

18. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

19. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sensibalance, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

“Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu.